Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin của bạn chỉ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho các nhu cầu nhận thông tin của bạn. Selectique cam kết bảo mật tất cả thông tin bạn chia sẻ, không dùng thông tin này cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Selectique cam kết không chủ động chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba bất kỳ.